Képzések / Technikum / Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelmi technikus


A képzést nyújtó intézmények:

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium


Képzés indulása legközelebb: 2021-09-01

Az ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
A szakma megnevezése: Környezetvédelmi technikus
A szakma azonosító száma: 5 0712 14 02
Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

  • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat : nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Szakmairány: Hulladékhasznosító és –feldolgozó

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál a szakirányon végzett technikusoknak, akik a fém-, a műanyag-, a papír-, az üveghulladék-, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések újrafeldolgozás és –hasznosítás területén látnak el műszaki és szakigazgatási – középvezetői - feladatokat.
A technikus a hulladékgazdálkodási telephely létrehozása és működtetése során tervezési, szervezési, irányítási feladatokat lát el. Termelési és települési hulladékok gyűjtésével, szállításával kapcsolatos munkafolyamatokat tart kézben. A környezetvédelemhez kapcsolódó műszeres mérési feladatokat lát el. A hulladékhasznosítással és –újrafeldolgozással kapcsolatos adatokat gyűjt, rögzít, rendszerez és nyilvántart digitális eszközök felhasználásával. Gondoskodik a hulladékgyűjtő, -szállító, -válogató és -feldolgozó gépek, eszközök, berendezések biztonságos üzemeltetéséről. Ismeri és betartja a feladataihoz kapcsolódó környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. Munkáját üzemben, laboratóriumban és terepi körülmények között végzi. A szakirányon végzett technikus elkötelezett, környezettudatos szemléletével sokat tehet a környezeti fenntarthatóságért.

Szakmairány: Igazgatás

Az igazgatás szakmairányon végzett technikus ügyintézési, többségében adminisztratív jellegű feladatokat lát el. Dokumentumot iktat, kiadmányoz, kiadmányozásra előkészít. Körlevelet, kommunikációs hírlevelet, közleményt, határozatot szerkeszt, irattári tevékenységet végez. Elektronikus úton nyilvántartja a környezet állapotával és a környezet terhelésével kapcsolatos - saját mérésekből, vagy a környezethasználók adatszolgáltatásaiból származó - adatokat. Térinformatikai rendszereket, táblázatot, adatbázist kezel. Jogszabályi előírások alapján környezetvédelmi adatszolgáltatást végez online felületen keresztül. Bekapcsolódik a településrendezési és fejlesztési folyamatokba, települési környezetvédelmi programot, jogalkotói tevékenység megalapozáshoz szakmai szöveget, környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít. Védett területre, értékre vonatkozóan védetté nyilvánítási eljárásban eljárás indító dokumentumot állít össze. Részt vesz környezetvédelmi engedélyezési eljárásban, hatósági ellenőrzést végez, helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vezet. Panaszokat és közérdekű bejelentéseket kivizsgál, érvel szóban és írásban. Vezetői döntés előkészítő, szakmai irányító és munkaszervezési feladatokat lát el a környezetvédelmi jellegű közszolgáltatások területén.
Szakmairány: Környezetvédelem

A környezetvédelem szakmairány a gyakorlati, és azon belül elsősorban a laboratóriumi, illetve a külső helyszíneken kivitelezhető környezetvédelmi méréseket végzi konkrét mérési feladatok alapján. A képzésben résztvevő képessé válik a vizsgálati célnak megfelelően mintát venni környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. Amennyiben szükséges, a vett mintát előkészíti, tartósítja, majd direkt, illetve indirekt méréseket, meghatározásokat végez. A mikrobiológiai mintán azonosítási eljárásokat végez. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, az eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja. A méréseket, illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységeket a munka-, baleset- és környezetvédelmi – esetleg steril munkavégzés – szabályoknak, valamint a szabványban szereplő előírásoknak megfelelően
Szakmairány: Természetvédelem

A munkavállaló védett életközösségek, fajok, vagy azok populációinak természetvédelmi célú nyomon követését, vizsgálatát végzi, ennek során terepi adatgyűjtést végez, természeti értékek állományát felméri. Az állományfelmérés keretében vett mintákat feldolgozza, adatok nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégzi. Beazonosítja az egyes élőhelyeket, azok térbeli helyzetét térinformatikai módszerekkel rögzíti. A védett értékek és területek természetvédelmi célú kezelését és ennek keretében inváziós fajok visszaszorítását végzi. Gyűjteményes kerteket, valamint a bemutatóhelyeken tartott, vagy sérült állatokat gondozza. Tevékenységét a vonatkozó szabályok ismeretében látja el. Munkaidejének jelentős részét terepen, szabadban tölti.

Híreink
© 2020 Északi Agrárszakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva