ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

Visszaélés-bejelentés

Visszaélés-bejelentés

AZ ÉSZAKI AGÁRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERE

Az Északi Agrárszakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően.

A visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás rendjéről a Centrum külön szabályzatot alkotott, mely az easzc.hu internetes oldalon bárki számára elérhető. A szabályzat mellékletét képezi a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató, illetve a folyamatleírás.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a) a Centrum mint foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

f) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

g) a foglalkoztatóval a d) vagy e) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

h) az a személy, akinek a d) vagy e) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Visszaélésre vonatkozó bejelentést

írásban:

postai úton a 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. címre megküldve, a borítékon lehetőség szerint egyértelműen megjelölve, hogy „eljáró ügyintéző általi sk” felbontásra, visszaélés- bejelentés,

– elektronikus úton -az eljáró ügyintéző által kezelt- visszaelesbejelentes@easzc.hu e-mail címre megküldve,

vagy

    • szóban, személyesen, előre egyeztetett időpontban a Centrum székhelyén a 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. szám alatt

lehet megtenni.

Az eljáró ügyintéző a Centrum jogi feladatokat ellátó referense.

A Centrum a belső visszaélés-bejelentési rendszere keretében nem használ rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert.

A bejelentést írásban lehetőség szerint a szabályzat 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő adattartalommal szükséges benyújtani.

A visszaélés-bejelentési eljárás díj-és illetékmentes.

Az eljáró ügyintéző a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

             a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

             b) a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,

             c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

             d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Az eljáró ügyintéző a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt és

– ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

– alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

dr. Krizsán Bernadett

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: info@krizsanlaw.com ;

                   levelezési címe: 1152 Budapest Szilas Park 2.

Kapcsolódó dokumentumok:

VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

Adatkezelési Tájékoztató

Formanyomtatvány