ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

VP-20.2-16-2016-00001

VP-20.2-16-2016-00001

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

Kedvezményezett neve:MINISZTERELNÖKSÉG
Projekt címe:A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt
Projekt azonosítószáma:VP-20.2-16-2016-00001
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Megvalósítási helyszín:Tokaji Mg-i Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Szerződött támogatási összeg:18 770 000 000 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma: A projekt célja, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: VP) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) kapcsán megfogalmazott feladatok magas színvonalú megvalósítását biztosítsa. Az MNVH célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. További célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel és a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségek által történő megismertetését. A hálózatépítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 54. cikk (2) bekezdése szerinti célokat szolgálja. Az MNVH, így a projekt célja továbbá, hogy a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket és közigazgatási szerveket tömörítse abból a célból, hogy fokozza a program végrehajtásában való részvételüket és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Ennek érdekében az MNVH Cselekvési Tervet (a továbbiakban: CsT) dolgoz ki és hajt végre, amely a: – hálózat működtetése, adminisztrációs feladatainak ellátása – térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok – szakmai kapcsolatok és know-how cseréjének biztosítása – kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő – egyedi projektek kapcsán felmerülő – valamint egyéb tevékenységek során felmerült olyan költségek elszámolását tartalmazza, amelyek a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti megvalósítási időszakban merülnek fel és közvetlenül kapcsolódnak a támogatott tevékenységhez. A 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet alapján a meghatározott célok eléréséért az MNVH Elnöksége felel. Az Állandó Titkárság (a továbbiakban: ÁT) az MNVH operatív szerveként az Irányító Hatóság önálló szervezeti egységeként működik és többek között elkészíti a CsT-re vonatkozó javaslatot, koordinálja az MNVH regisztrációját, ellátja az Elnökség és a Tanács titkársági feladatait, szervezi és részt vesz a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. A projekt keretében az alábbi szakmai tartalom kerül megvalósításra: a) szakmai tapasztalatok és know-how cseréjének biztosítása (rendezvények szervezése; kiadványok készítése, terjesztése)b) a hálózat elektronikus felületének üzemeltetése, adatbázisok szerkesztése, kezelése c) honlap fejlesztése, MNVH arculatának megteremtése (arculati kézikönyv), annak promóciója, köztudatba való széleskörű ismertetése d) módszertani tapasztalatcsere segítése (tanulmányok kidolgozása, kutatások végzése) e) legjobb gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése és terjesztése f) igényfelmérés végzése a VP intézkedéseivel kapcsolatban (általános tájékoztatás és igényfelmérés a VP intézkedéseivel, illetve az EU által javasolt vidékfejlesztési programok témáival kapcsolatban; tanácsadás a program megvalósítás kérdéseiről) g) szakmai képzési és továbbképzési programok szervezése h) kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek úgy, mint: a. PR & Kreatív/Médiavásárlás/Közvélemény-kutatás b. Rendezvényszervezési feladatok ellátása c. Nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok i) térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok (térségek közötti és nemzetközi kooperáció segítése; tanulmányutak, képzések szervezése, tájékoztatás nyújtása a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről) j) egyedi projektek finanszírozása, amelyek kapcsán a beérkezett egyéni kérelmek finanszírozásának lehetőségéről az IH vezetője hozza meg a döntést k) hálózat működtetése, adminisztrációs feladatainak ellátása (ÁT feladatainak ellátása, szervezeti működés biztosítása, regisztráció koordinálása; Elnökségi, tanácsi és területi felelősi hálózat közvetlen feladatellátása; a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; eljárásrendek kialakítása; ülések előkészítése, lebonyolítása, utókövetése) l) részvétel az EVH munkájában, együttműködés más nemzeti hálózatokkal (nemzetközi konferenciák szervezése, ezeken való részvétel) A projekt révén a vidékfejlesztés aktív szereplői megismerhetik egymást, ezzel hozzájárulnak a különböző helyi tényezők szinergiájának erősítéséhez. Erősödik a hazai vidékfejlesztési gyakorlatban a szakmaiság és szervezői dinamizmus egységének követelménye, bővül a vidéki lakosság széleskörű regisztrációja. Az MNVH információs bázisán keresztül (interaktív és online szolgáltatások) a VP támogatási lehetőségeiről kapnak tájékoztatást.
Megvalósítás kezdete2016.01.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2023.12.31